top of page
Image_1

Algemene voorwaarden

Hieronder vind je de algemene voorwaarden van Netwerqer. We raden aan dat je deze voorwaarden of enig onderdeel daarvan dat voor jou van belang is, leest. Door gebruik te maken van onze diensten stem je in met deze voorwaarden.

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte en overeenkomst die verband houdt met de producten en diensten die Netwerqer, gevestigd te Amsterdam en met KvK nummer 92134386, aanbiedt. Hierbij wordt "de klant" gedefinieerd als iedere (rechts)persoon die bij of via Netwerqer goederen en/of diensten bestelt en/of koopt. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

Bij Netwerqer zijn alle aanbiedingen en offertes vrijblijvend, tenzij expliciet anders vermeld. Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke (order)bevestiging van Netwerqer of bij feitelijke uitvoering van de bestelling. Alle informatie in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten, inclusief bijlagen zoals afbeeldingen en maten, dient slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Netwerqer.

Eventuele fouten in aanbiedingen van Netwerqer ontheffen haar van nakomingsplicht en/of schadevergoeding, zelfs na het sluiten van de overeenkomst.

3. Uitvoering van de overeenkomst

Diensten worden beschouwd als geleverd zodra de klant de bestelling heeft geplaatst en de betaling heeft voltooid.

Na het plaatsen van de bestelling is er geen mogelijkheid om deze ongedaan te maken en een terugbetaling te ontvangen.

4. Prijzen

Alle prijzen worden weergegeven in euro's en zijn exclusief omzetbelasting en andere overheidsheffingen.

De vermelde bedragen in de aanbiedingen van de gebruiker zijn gebaseerd op de prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere relevante factoren die gelden op het moment van de aanbieding. Als er na de bevestiging van de order wijzigingen optreden in een of meer van deze factoren, behoudt de gebruiker zich het recht voor om de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien de prijsverhoging op grond van deze bepaling meer dan 10% van het totale overeengekomen bedrag bedraagt, heeft de klant het recht om de overeenkomst binnen acht dagen na kennisname van de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.

5. Betaling

Betaling dient onmiddellijk te geschieden, zonder mogelijkheid tot achteraf betalen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Gebruiker behoudt zich het recht voor om afgeleverde of deelleveringen afzonderlijk te factureren.

Betaling kan worden voldaan via de door de website aangegeven betaalmethodes. Voor, tijdens, of na het sluiten van de overeenkomst kan de gebruiker verlangen dat de klant zekerheid biedt voor de betaling of vooruitbetaalt. In dat geval kan de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort totdat de zekerheid is verschaft of de vooruitbetaling is ontvangen. Weigering van vooruitbetaling geeft de gebruiker het recht de overeenkomst te ontbinden, waarbij de klant aansprakelijk is voor eventuele schade voor de gebruiker.

De gebruiker kan de afgifte van producten opschorten totdat alle verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

Bij niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim zonder ingebrekestelling. Vanaf dat moment is de klant wettelijke handelsrente verschuldigd volgens artikel 6:119a BW.

Na het verstrijken van een schriftelijk aangegeven aanvullende betalingstermijn bij aanmaning, is de klant een boete verschuldigd van 10% van de hoofdsom inclusief BTW. Dit is ongeacht of er buitengerechtelijke incassokosten zijn gemaakt en zonder afbreuk te doen aan het recht van de gebruiker om schadevergoeding te eisen.

Naast andere rechten uit hoofde van dit artikel, is de klant verplicht om de incassokosten te vergoeden die de gebruiker heeft gemaakt, voor zover deze kosten uitgaan boven de normale incassoprocedure. Deze kosten worden vastgesteld volgens de geldende richtlijnen bij Nederlandse rechtbanken.

De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW met betrekking tot het boetebeding in dit artikel is uitgesloten.

6. Garantie

Indien gebruiker garantie verleent met betrekking tot de geleverde of nog te leveren werkzaamheden of producten, zal zij dit expliciet en schriftelijk aan de klant kenbaar maken. Zonder een dergelijke schriftelijke kennisgeving kan de klant geen aanspraak maken op garantie, onverminderd de wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingende bepalingen.

Als een beroep op garantie door de klant gerechtvaardigd is, zal de gebruiker de te leveren producten herstellen of alsnog leveren zoals overeengekomen, naar keuze van de gebruiker. Dit geldt tenzij dit inmiddels aantoonbaar zinloos is geworden voor de klant. Als de gebruiker aangeeft over te zullen gaan tot herstel, moet de klant de geleverde producten op haar kosten en voor haar risico weer ter beschikking stellen aan de gebruiker.

Alle garantieverplichtingen van de gebruiker vervallen als fouten, gebreken of onvolkomenheden in de zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer door de klant of door de klant ingeschakelde derden. Dit geldt ook als de problemen het gevolg zijn van externe oorzaken zoals brand- of waterschade, of als de klant of een derde wijzigingen heeft aangebracht in de door de gebruiker geleverde zaken zonder toestemming.

7. Reclames

De klant dient eventuele klachten over een door gebruiker geleverd product onmiddellijk schriftelijk en gemotiveerd aan gebruiker kenbaar te maken. Indien er zeven dagen zijn verstreken na de levering van de producten, kan de klant niet langer rechtmatig reclameren, tenzij het gebrek bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar was ten tijde van de levering. In dat geval moet de klant gebruiker binnen zeven dagen nadat het gebrek bekend is geworden, of bekend had kunnen zijn, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte stellen.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is gebruiker niet verplicht retourzendingen van de klant te aanvaarden. De ontvangst van retourzendingen impliceert op geen enkele manier de erkenning door gebruiker van de door de klant opgegeven reden voor retourzending. Het risico met betrekking tot retour gezonden producten blijft bij de klant totdat de producten door gebruiker zijn gecrediteerd.

Indien de klant een beroep doet op een eventuele overeengekomen garantieregeling, maar dit beroep blijkt ongegrond te zijn, heeft gebruiker het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die voortvloeien uit dat beroep bij de klant in rekening te brengen volgens haar gebruikelijke tarieven, met een minimum van € 100,00.

8. Eigendomsvoorbehoud

Alle producten en/of diensten die door gebruiker worden geleverd of nog geleverd zullen worden, blijven te allen tijde eigendom van gebruiker, zolang de klant niet aan alle vorderingen van gebruiker heeft voldaan, waaronder de koopprijs, buitengerechtelijke kosten, rente, boetes, en andere vorderingen zoals vermeld in artikel 3:92, lid 2 BW.

De klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten en/of diensten met zorg te bewaren en als herkenbaar eigendom van gebruiker te markeren.

De klant mag de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten niet verpanden, bezwaren of geheel of gedeeltelijk overdragen aan derden, tenzij dit plaatsvindt in het kader van de normale bedrijfsactiviteiten van de klant.

Indien de klant niet aan haar betalingsverplichtingen jegens gebruiker voldoet of er reden is om te vrezen dat de klant niet aan deze verplichtingen zal voldoen, heeft gebruiker het recht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te nemen. De klant dient hieraan mee te werken en gebruiker te allen tijde vrije toegang te verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen voor inspectie van de zaken en/of uitoefening van de rechten van gebruiker. Na terugneming wordt de klant gecrediteerd voor de marktwaarde, die in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke overeengekomen prijs tussen de klant en gebruiker, verminderd met de kosten die voortvloeien uit de terugneming door gebruiker.

9. Ontbinding en Beëindiging

De klant wordt beschouwd in verzuim te zijn wanneer deze niet voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst, niet tijdig nakomt, of niet reageert op een schriftelijke aanmaning om binnen een redelijke termijn alsnog volledig aan de verplichtingen te voldoen.

Bij verzuim van de klant heeft gebruiker het recht om, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd haar andere rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dit gebeurt door middel van een schriftelijke mededeling aan de klant en/of het onmiddellijk opeisen van het eventueel verschuldigde bedrag en/of het inroepen van het eigendomsvoorbehoud.

Gebruiker mag de overeenkomst onmiddellijk ontbinden als de klant surseance van betaling aanvraagt, failliet verklaard wordt, of als er beslag wordt gelegd op het gehele of een deel van haar vermogen. Alle gefactureerde bedragen worden dan direct opeisbaar. Gebruiker is in dit geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.

10. Overmacht

Gebruiker is niet aansprakelijk voor tekortkomingen als gevolg van overmacht. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort. Als de overmachtsituatie langer dan drie maanden duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er enige verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Onder 'overmacht' wordt in dit artikel verstaan: onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, die buiten de schuld of het toedoen van gebruiker zijn ontstaan. Dit omvat onder andere ernstige storingen in het bedrijf, noodgedwongen productiebeperkingen, stakingen en uitsluitingen, zowel bij gebruiker als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandigheden, staat van beleg, mobilisatie, zowel in Nederland als in andere landen waar eventuele vestigingen van gebruiker of toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken, materialen of onderdelen door derden, waaronder toeleveringsbedrijven van gebruiker.

Als gebruiker bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde of leverbare deel afzonderlijk te factureren. De klant is dan verplicht deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betreft.

11. Aansprakelijkheid

Gebruiker is enkel aansprakelijk voor schade die de klant lijdt als direct gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van gebruiker.

De totale aansprakelijkheid van gebruiker is in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade. Het totale bedrag dat gebruiker aan de klant verschuldigd is, inclusief eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en schadevergoeding, zal nooit hoger zijn dan het bedrag van de voor die overeenkomst overeengekomen prijs (exclusief BTW).

Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd of redelijkerwijs had kunnen verzekeren.

12. Geschillen en toepasselijk recht

Bij onduidelijkheid over de interpretatie van één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden, zal de interpretatie plaatsvinden in lijn met de geest van deze voorwaarden.

Op overeenkomsten met gebruiker is het Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen, waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag), zijn uitgesloten.

Alle geschillen die voortkomen uit of verband houden met deze overeenkomst zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin gebruiker ten tijde van het sluiten van de overeenkomst is gevestigd.

bottom of page